"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

अजयमेरु आँखा उपचार केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम।