"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आय व्यय विवरण