"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

संगठनात्मक स्वरुप