"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अयमेरु गाउँपालिकाद्धारा आ.व. २०७७/०७८ मा संचालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम।