"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

जग्गाको स्वामित्त्व दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५(पैंतीस) दिने सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: