"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे।

आर्थिक वर्ष: