"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।