"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

२०७८/०७९ को बचेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: