"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

यस गाउँपालिकाबाट सेवा लिनुहुने सेवाग्राहीहरूले तलको QR Code Scan गरेर सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराम भरी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव सहित सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: