"समावेशी र सुन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!