"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिका स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:52 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाका भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:48 PDF icon भवन निर्माण कार्यविधि.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:44 PDF icon प्रहरी ऐन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:42 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन ऐन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन,२०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:39 PDF icon कृषि विकास ऐन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि नीति,२०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:37 PDF icon कृषि निति.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि - २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 12:53 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक मापदण्ड.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:59 PDF icon आर्थक ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:55 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:52 PDF icon न्यायिक समितिले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf

Pages